S E R V I C E R

  • Eenzel- a Gruppe – S T A L L U N G E N
  • Stréi- oder Seemiel – B O X E N
  • ganz- oder hallefdags Ausgang op de P A D D O C K, respektiv d’W I S S
  • deeglecht  A U S M E S C H T E N  vun de Boxen
  • Fiddere vun eisem selwer produzéiertem  F U D D E R   
  • Fiddere vu  R Ä U F U D D E R  a  K Ä R E N moies an owes
EQ_Serv_Small

P R Ä I S S E R

E E N Z E L B O X
ab 500.- Euro

O F F E S T A L L U N G
ab 370.- Euro