P R O D U K T I O U N

Schon emmer gellt di eege Fudderproduktioun als wichtege Bestanddeel vu Molitor Farming.
Aktuell besteht de Besetz äus insgesamt 150 ha Fudderfläch.
Produzéiert gett Stréi, Hee, „Heulage“, Grassillage, Maissillage a verschidden Kärenzorten
fir d’Fidderen vun den eegene Ranner a Päerd, souwei natierlech och de Pensiounspäerd.